İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ İŞYERİ HEKİMİ TARAFINDAN YAPILIR

22 Şubat 2018 | Sevcan Arslan - Şirket Müdürü

Çalışanların işe giriş muayeneleri İSG KATİP üzerinden atanmış olan işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır. (6331 sayılı İSG Kanunu, Madde 15, Sağlık Gözetimi, 3nci Fıkra)

Ancak işyerinde, işyeri hekimi ataması bulunmuyorsa - Atama zorunluluğu olmayan işyerleri sadece Az Tehlikeli Sınıftadır-

Az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin “İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu” 01.07.2020 tarihine kadar ertelendiği için periyodik muayeneye tabii tutulacaklar kamu hizmet sunucuları veya aile hekimleri tarafından işe giriş muayenesi olarak işe giriş raporu alabilir.

İşe Giriş Muayenesi ve Çalışabilir Raporu birbirlerinden ayrı raporlardır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişiler, işe sağlık yönünden uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmaları yasal değildir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde işveren, iş başı yapacak olan çalışanlarına önce işe başlayabileceği yönünde muayeneye gönderip, “çalışabilir raporu” aldırdıktan sonra çalışmasına müsaade etmelidir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı ayrıca belirtilmiştir. (6331 sayılı İSG Kanunu, Madde 15, Sağlık Gözetimi, 2nci Fıkra)

İşe Giriş Sağlık Raporu için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. Maddesi gereği işverenler işçilerine; “1- İşe girişlerinde, 2- İş değişikliğinde, 3- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, 4- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.” İfadesi yer almaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları, laboratuvar tahlilleri (akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri – işitme testi, Hemogram vb.) ile birlikte, hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekimi veya işyeri sağlık ve güvenlik birimi yada çalışacağı işyerinde isg-katipte bireysel ataması olan işyeri hekiminden sağlık raporu alınır. Sağlık raporuna itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılabilir, verilen kararlar kesindir.

Kısaca özetlersek işe girişi olacak her bir çalışanın işe girmeden önce sağlık raporunun alınmış olması ve işyeri tehlike sınıfına göre düzenli periyotlarla yenilenmesi gerekmektedir.

Bu raporları işe giriş muayenesinde çalışılacak bölüm ve yapılacak işin kapsamına göre İSG-KATİP ataması olan İşyeri Hekimince işe giriş muayenesinde yüksekte çalışacaksa yüksekte çalışabilir ibaresi, gece çalışılacaksa gece çalışabilir ibaresi vs. gibi işin muhteviyatına bağlı ibareleri işyeri hekimince işe giriş muayene formuna eklenmektedir.

Raporu olmadan işe alınan çalışanın özel çalışma gerektiren durumlarda örneğin yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, gece çalışma vs. gibi çalışma durumlarında işyeri hekimi muayene formuna ekleyemez.

Çalışacak kişinin fiziki yeterliliğe ve sağlığa sahip olduğunu işe giriş sağlık muayenesi yapılarak işe giriş sağlık raporu düzenlenmelidir. İlk işe giriş muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılarak işe giriş sağlık raporu belge haline getirilmelidir. Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer alan” NACE” koduna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işe giriş sağlık raporu olmadan işe başlanması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre yasal değildir ve işe başlatılamaz. İşe giriş sağlık raporu olmadan işe başlatılması durumunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15/1 maddesi gereği Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak İşverenin; işçilerin sağlık gözetimini yapma/yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 2018 yılı idari para cezası 1.545TL

veya 15/2 maddesi gereği Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak 6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları her bir çalışan için 1.545 TL idari para cezası uygulanır.